Badminton Club Opslag vzw
Esptweg 14
2811 Leest
Ondernemingsnummer: 0881.579.451

Nieuwe statuten

Ontslagen en benoemingen

De Mulder Gilbert, geboren te Schaarbeek op 04 februari 1947 ontslagen
Du Mont Stijn, geboren te Antwerpen op 11 december 1978 benoemd
Mollemans Wouter, geboren te Antwerpen op 17 oktober 1979 ontslagen
Van Butsel Wouter, geboren te Edegem op 27 december 1991 benoemd

Nieuwe Raad van Bestuur

 1. Du Mont Stijn, geboren te Antwerpen op 11 december 1978.
 2. Verpraet Ivo André Jan, Esptweg 14 2811 Leest, geboren te Malmédy op 13 februari 1970.
 3. Ons Hilde Maria Augusta, Esptweg 14 2811 Leest, geboren te Leuven op 16 september 1966.
 4. Van Butsel Wouter, De Langhestraat 5 b101 2800 Mechelen, geboren te Edegem op 27 december 1991.

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, met de hiernavolgende statuten.

Titel I: Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam “Badminton Club Opslag vzw”, afgekort “BD Opslag vzw”.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Esptweg 14, 2811 Leest en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

De maatschappelijk zetel kan worden verplaatst bij beslissing van de algemene vergadering, binnen de gemeente Mechelen.

Artikel 3

De vereniging stelt zich tot doel: het in een georganiseerd kader beoefenen van de badmintonsport.

De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het doel van de vereniging.

Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

Titel II: Leden

Artikel 5

De vereniging kent twee soorten leden, namelijk effectieve en toegetreden leden.

De volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De rechten en plichten van de toegetreden leden zijn in het huishoudelijk reglement opgenomen.

De effectieve leden zijn de oprichters en elk natuurlijk persoon, die door de algemene vergadering wordt aanvaard op voorstel van de raad van bestuur . Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen.

Het verzoek om toelating tot het lidmaatschap als effectief lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur met vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum, nationaliteit en de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als effectief lid.

De raad van bestuur roept dan de algemene vergadering samen die beslist over de toelating binnen een termijn van drie maanden nadat het verzoek de raad van bestuur heeft bereikt. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de verzoeker. Indien de toetreding wordt geweigerd, moet de motivering kenbaar worden gemaakt aan de verzoeker.

De toegetreden leden zijn alle natuurlijke personen die door de raad van bestuur als zodanig worden aanvaard. De raad van bestuur zal bij het nemen van deze beslissing de voorschriften van het huishoudelijk reglement respecteren.

De maximale ledenbijdrage bedraagt 25000 €. De effectieve leden die niet deelnemen aan het hoofddoel van de vereniging zijn niet gehouden tot een bijdrage.

Artikel 6

De raad van bestuur kan, onder haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 7

Elk effectieve lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven naar de raad van bestuur. Indien hierdoor het aantal effectieve leden onder het wettelijk minimum komt, blijft het ontslagnemend lid in functie tot de algemene vergadering een nieuw lid heeft aangesteld.
Een effectieve lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden van de stemmen. Binnen een maximale termijn van zes weken moet de algemene vergadering bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten.
Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbreng.

Artikel 8

Alle leden, effectieve en toegetreden, van de vereniging zijn verplicht

 1. De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven
 2. De belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.
 3. De interne reglementering van de locatie waar hij of zij sport beoefenen, te kennen en te respecteren, en draagt daartoe zijn volle verantwoordelijkheid.

Titel III: Raad van Bestuur

Artikel 9

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Iedereen kan zich kandidaat stellen als bestuurder. De kandidaten worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Een bestuurder kan schriftelijk ontslag indienen bij de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt de beslissingen zoals verder bepaald in artikel 12.b.

Artikel 10

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Indien door vrijwillig ontslag of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het minimum zoals bepaald in artikel 5, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 11

 1. De raad van bestuur kan bijeen geroepen worden door eender welke bestuurder, op eenvoudig aanvraag aan alle andere bestuurders. De raad wordt steeds voorgezeten door de voorzitter. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen in volgorde door de ondervoorzitter daarna door de oudste aanwezige bestuurder.
 2. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van diegene die de vergadering voorzit bij ontstentenis van de voorzitter, doorslaggevend.
 3. VVan elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter of zijn vervanger.

Artikel 12

 1. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
 2. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldiging.
 3. Ieder persoon die de vereniging wenst te binden ten aanzien van derden moet blijk geven van een machtiging vanwege de raad van bestuur, uitgezonderd de taken die redelijkerwijze door het mandaat, dat de betrokken persoon uitoefent, vereist worden.
 4. De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheden overdragen aan een dagelijks bestuur of aan een of meer van de bestuurders.

Artikel 13

De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde Huishoudelijk reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit Huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of rechtverkrijgende alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

Titel IV: Algemene vergadering

Artikel 14

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Wanneer zij dit wensen, kunnen ook de toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten geen stemrecht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij ontstentenis in volgorde door de ondervoorzitter daarna door de oudste aanwezige bestuurder.
Elk effectieve lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Een effectieve lid kan zich door een ander effectieve lid laten vertegenwoordigen. Elk effectieve lid kan evenwel slechts één ander effectieve lid vertegenwoordigen.

Artikel 15

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de benoeming en de uitsluiting van een effectieve lid,
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
 • het goedkeuren van het Huishoudelijk reglement,

Artikel 16

 1. De algemene vergadering wordt georganiseerd door de raad van bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, en dit binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Het boekjaar wordt afgesloten op 31 december.
 2. Alle effectieve leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats en wordt minstens acht dagen voor de geplande datum verstuurd.
 3. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

Artikel 17

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen. Bij een staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Artikel 18

In geval van uitsluiting van een effectieve lid, van wijziging van statuten of van vrijwillige ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Artikel 19

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Alle leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

Titel V: Rekeningen – begroting

Artikel 20

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 november tot 31 oktober.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Titel VI: Ontbinding – vereffening

Artikel 21

Behoudens de gevallen van gerechtelijk ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 22

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuiveren van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De keuze van de vereniging wordt gemaakt door de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen wordt er opnieuw gestemd tot er een beslissing is gevallen.

Opgemaakt in 3 exemplaren en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de bijzondere algemene vergadering gehouden te Walem op 22/11/2015.

Ons Hilde
Secretaris

Je kan deze statuten ook downloaden.